Strona główna


Składka członkowska za rok 2024 wynosi 100 zł

Wpłata możliwa jest w kasie lub na konto bankowe tytułem
„imię nazwisko składka członkowska za rok 2024”
Santander Bank Polska 22 1090 1128 0000 0000 1201 5716
NOWE UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Najświeższe komunikaty i uchwały Zarządu Głównego ZKwP CZYTAJ WIĘCEJ

Biuro Oddziału pragnie zaznaczyć iż od 01.08.2023 „Rodowód eksportowy psa/suki wystawiony przez zagraniczną organizację kynologiczną będącą członkiem FCI lub prowadzącą dokumentację uznawaną przez FCI musi być przedłożony przez nowego właściciela – członka ZKwP w biurze macierzystego oddziału, gdzie nadawany jest numer rejestracji oddziałowej.Przed nadaniem rejestracji oddziałowej wymagane jest sprawdzenie zgodności microchipa.”

Wobec powyższego celem nostryfikacji rodowodu konieczna jest wizyta w Biurze Oddziału w psem.
WYSTAWOWY RANKING ODDZIAŁU
Zapraszamy Członków Oddziału do uczestnictwa w kolejnej edycji Rankingu Wystawowego
Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!


BADANIE DNA
Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:
– dla Reproduktorów kwalifikowanych od dnia 01.03.2023
– dla Suk Hodowlanych kwalifikowanych od dnia 01.07.2023
Druki do pobrania:
1. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA (plik PDF) >
2. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA -PRZYKŁAD (plik PDF) >
3. Zlecenie badania DNA psów (plik DOC) >
4. Zlecenie badania DNA psów – PRZYKŁAD (plik PDF) >
5. Instrukcja dla właściciela – Badanie Profilu DNA (plik PDF) >

INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:
1. Właściciel psa/suki pobiera i wypełnia dwa druki (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
2. Właściciel psa/suki opłaca badania na wskazany rachunek bankowy (patrz – Instrukcja dla właściciela)
3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa/suki na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa/suki.
5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa/suki.

Na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej, Instytut Zootechniki – PIB znajduje się:
INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ DNA U PSÓW – pobierz >


1. WPISY : PIES REPRODUKTOR / SUKA HODOWLANA W/w wpisy do rodowodu kwalifikujące do hodowli psa/sukę dokonywane będą na podstawie
przesłanych listem poleconym dokumentów ( rodowodu, kart ocen z wystaw, oraz innych wymaganych w danej rasie)
na adres oddziału a po dokonanym wpisie przez kierownika sekcji zostaną odesłane na adres właściciela podany w rodowodzie. Datą kwalifikacji będzie data stempla pocztowego.

2. ODBIÓR RODOWODU Wyrobiony rodowód krajowy lub eksportowy na wniosek właściciela skierowany drogą e-mail: zk-kalisz@o2.pl odeśle biuro oddziału na adres właściciela lub adres hodowcy w przypadku rodowodu eksportowego.

3. WYROBIENIE RODOWODU Aby wyrobić rodowód krajowy lub eksportowy należy przesłać metrykę psa pocztową przesyłką poleconą z danymi właściciela psa/suki napisane na dodatkowej kartce pismem drukowanym, oraz dołączyć potwierdzenie wpłaty za wyrobienie rodowodu krajowego 100 zł + rejestracja psa 25 zł co daje łącznie 125 zł wpisując na przelewie: wyrobienie rodowodu i rejestracja psa NAZWA PSA. W przypadku wyrobienia rodowodu eksportowego o który wystąpić może tylko hodowca wraz z metryką i danymi nowego właściciela (Rodowód eksportowy – załącznik do rodowodu eksportowego) należy dołączyć dowód wpłaty na kwotę 200 zł tytułem: rodowód eksportowy NAZWA PSA. Wszystkie wpłaty należy dokonywać na rachunek : ZKwP Oddz. Kalisz, Al. Wojska polskiego 10 B, 62-800 Kalisz, nr rach.: 22 1090 1128 0000 0000 1201 5716

4. PRZEGLĄD MIOTU Przeglądy miotu będą wykonywane tylko i wyłącznie w hodowlach przez osoby/kierowników sekcji wskazanych w zakładce SEKCJE
Kierownicy sekcji mogą odmówić przyjazdu do hodowli i wykonania przeglądu miotu mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne i stan swojego bezpieczeństwa. Jeżeli właściwy kierownik sekcji odmówi przyjazdu i wykonania przeglądu można próbować umówić się z kolejną osobą z listy informując ją przy tym, że właściwy kierownik sekcji odmówił wykonania przeglądu. Jako jedyny sposób oznakowania szczeniąt zgodny z Regulaminem Hodowli ZKwP jest ich zaczipowanie przez lekarza weterynarii co musi być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.(druk do pobrania tutaj)

Wszelkie ustalenia co do przeglądów miotów, dokumentów przygotowanych na chwilę przeglądu, oraz sposobu płatności za przegląd, metryki, karty miotu i karty krycia należy dokonać z osobą wykonującą przegląd miotu.

Dokumenty przesłane lecz niekompletne nie będą realizowane !!
Za przyjazd kierownika sekcji lub innej wskazanej osoby do hodowli w celu wykonania przeglądu miotu przysługuje zwrot poniesionych kosztów dojazdu liczny w ten sposób, że jest to iloczyn faktycznie przejechanych w obie strony kilometrów x urzędowa stawka za każdy kilometr w kwocie 1,15 (od 17.01.23) liczna ze wzoru: ilość kilometrów w obie strony x 1,15 zł = zwrot poniesionych kosztów

5. POZOSTAŁE SPRAWY W wszystkich pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail: zk-kalisz@o2
NOWE UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Najświeższe komunikaty Zarządu Głównego ZKwP CZYTAJ WIĘCEJ
 
KOMUNIKATW związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegóww kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główn na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął następujące uchwały:1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony.
Kierownicy sekcji ras zostają zobowiązani do zaznaczania w protokółach kontroli miotów każdego przypadku ciętego ogona i/lub uszu oraz zgłaszania tego faktu Zarządowi Oddziału.
W rasach, w których występują ogony szczątkowe i/lub skrócone, ogony wszystkich szczeniąt muszą zostać opisane w protokółach kontroli miotów, a następnie w metrykach i rodowodach.2. Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami.
Zakaz ten dotyczy WYŁˇCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyjęcie na wystawę psa urodzonego w Polsce po 01.01.2012 i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub, poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP, kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, które musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.